HUUROVEREENKOMST

1. DEFINITIES
a) Onder ‘verhuurder’ wordt in deze overeenkomst huur en verhuur (hierna ‘overeenkomst’) verstaan de eenmanszaak March21 AV Productions, die wordt gedreven voor rekening van André Kloer.
b) Onder ‘huurder’ wordt verstaan degene die verklaart de overeenkomst aan te gaan. De huurder identificeert zich met een geldig, origineel (geen kopie) Nederlands identiteitsbewijs, én een voor zijn rekening gedreven KvK-nummer of - bij particulieren - een recent en origineel (geen kopie) bericht van de belastingdienst.
c) Onder ‘gehuurde’ wordt verstaan alle op de factuur omschreven items.
d) Onder ‘gebruik’ wordt verstaan het aanwenden van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassing. Het is de huurder nadrukkelijk verboden het gehuurde (onder) te verhuren, uit te lenen of ter bewaring te geven aan derden.
e) De ‘verhuurtermijn’ gaat in op de factuurdatum en eindigt uiterlijk na het verstrijken van het aantal dagen of - indien zo vermeld - weken.
f) Waar de overeenkomst spreekt over ‘email’ en ‘sms’ dan wordt daarmee bedoeld gericht aan het emailadres en het telefoonnummer die vermeld staan rechtsboven op de factuur.
2. BETALING
a) Zakelijke huurders met kvk-nr. betalen geen borg en moeten de huursom óf vóór het ophalen hebben bijgeschreven op rekening van March21, óf tijdens het ophalen contant betalen of overmaken met een mobiele app van een bank naar keuze. March21 heeft geen pinautomaat.
b) Particuliere huurders zonder kvk-nr. betalen een borg van 200 euro per bankoverschrijving die
voorafgaand aan de huurtermijn moet zijn bijgeschreven op rekening van March21, óf die tijdens het ophalen van het gehuurde d.m.v. mobiel bankieren of internetbankieren moet worden overgeschreven; March21 heeft geen pinautomaat. Particuliere huurders kunnen géén contante betalingen doen. Als al het gehuurde (inc. evt. geheugenkaarten, statiefplaten etc.) na gebruik zonder schade en binnen de verhuurtermijn is teruggebracht, retourneert de verhuurder het restant van de borg na verrekening van de openstaande huursom; betaling van de huursom vindt zodoende plaats na afloop van de huurperiode. De minimum borg voor particulieren bedraagt 200 euro, tenzij schriftelijk, per email of sms een lager minimum borg is overeengekomen. Als de totale openstaande huursom hoger is dan de 200 euro, dan geldt de hoogte van de huursom als minimum borg.
3. SCHADE, VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID EN TELAAT TERUGBRENGEN
a) Het gehuurde is binnen Nederland verzekerd tegen val-en stootschade met een eigen risico van 250 euro. Reparatiekosten die het gevolg zijn van val-en stootschade veroorzaakt door de huurder zijn dus niet volledig, maar tot een maximum van 250 euro voor rekening van de huurder.
b) De verhuurder bepaalt de reparateur en zal - waar mogelijk - altijd kiezen voor een door de fabrikant erkende reparateur.
c) Schade die volledig voor rekening van de huurder komt, is schade ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, of die veroorzaakt is in het buitenland, of door derden doordat huurder het gehuurde heeft (onder)verhuurd, uitgeleend of ter bewaring heeft gegeven aan derden. Alle schade die ontstaat
tijdens de huurperiode en die de huurder niet onverwijld of niet volledig aan de verhuurder meldt via email of sms is voor rekening van de huurder.
d) Door de huurder veroorzaakte schade, die als gevolg heeft dat de huurder de huurperiode voortijdig wil afbreken, leidt niet tot mindering van de openstaande huursom.
e) March21 is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de huurder of een derde mocht lijden ter zake van het gehuurde.
f) Huurder dient zich ervan te vergewissen dat bij aanvang van de huurperiode het gehuurde compleet is en (goed) functioneert. Van het gehuurde dat buiten de schuld van de huurder niet compleet is of niet (goed) functioneert, vervalt de openstaande huursom vanaf de huurdag waarop de huurder het gebrek aan de verhuurder per email of sms heeft gemeld. 
g) Verlies van het gehuurde a.g.v. diefstal, verduistering of anderszins zijn volledig voor rekening van de huurder. Echter, in het geval de apparatuurverzekering van de verhuurder (DSV Assurantiegroep) bereid is onder haar geldende voorwaarden (een deel van) de vervangingskosten van gestolen apparatuur te vergoeden, brengt de verhuurder alleen het verschil tussen de nieuwwaarde van de gestolen apparatuur en de hoogte van de uitgekeerde premie door DSV Assurantiegroep voor de gestolen apparatuur als kosten aan de huurder in rekening.
h) Van het gehuurde dat niet wordt of kan worden geretourneerd binnen 24 uur na het verstrijken van de verhuurtermijn is de huurder de nieuwprijs verschuldigd aan de verhuurder, naast de openstaande huursom. Daarnaast verliest de huurder een eventuele betaalde borg.
i) Als de huurder het gehuurde te laat terugbrengt - maar binnen 24 uur na het verstrijken van de verhuurtermijn - zonder dat de verhuurder daarvoor per email of sms toestemming heeft gegeven, is de huurder een extra daghuurprijs aan de verhuurder verschuldigd, die zal worden verhoogd met eventuele schade die voortvloeit uit het niet tijdig ter beschikking zijn van het gehuurde.
4. WANBETALING EN OPLICHTING
a) Betaalt de huurder niet de kosten bij schade en verlies, of de openstaande huursom, dan schakelt de verhuurder een gerechtelijke deurwaarder in, waarvan de kosten - naast alle andere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente - voor rekening van de huurder komen.
b) Verhuurder voert bij nieuwe huurders een antecendentenonderzoek uit. Bij twijfel over de intenties, de identiteit of het woonadres behoudt de verhuurder zich het recht toe nieuwe huurders te weigeren of aanvullende gegevens te vragen.
c) Als een vermoeden bestaat van oplichting - of dat de huurder al dan niet als katvanker of tussenpersoon bewust of onbewust samenwerkt met een oplichter - wordt bij het ophalen van het gehuurde pro-actief en zonder daarbij de huurder op de hoogte te stellen samengewerkt met politie, justitie en eventuele andere gedupeerde partijen.
d) Bij misbruik van welke aard ook doet de verhuurder altijd aangifte tegen degene die deze overeenkomst ondertekent.
e) Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ondertekende verklaart teken bevoegd te zijn, de overeenkomst aan te gaan en het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen:

datum:
naam:
handtekening: