ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES
 • Onder 'verhuurder' wordt in deze voorwaarden verstaan March21 AV. March21 AV is een eenmanszaak die wordt gedreven voor rekening van André Kloer en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernummer 34219476.
 • Onder 'huurder' wordt verstaan een ieder die met verhuurder een 'Overeenkomst huur en verhuur' aangaat.
 • Onder het 'gehuurde' wordt verstaan alle items vermeld op de huurovereenkomst.
 • Onder 'gebruik' wordt in deze overeenkomst verstaan het aanwenden van het gehuurde overeenkomstig zijn normale toepassing.
 • De 'verhuurtermijn' gaat in op de factuurdatum vermeld op de huurovereenkomst en eindigt uiterlijk na het verstrijken van het aantal huurdagen.

BETALING EN BORG
 • Huurders die voor het eerst huren bij March21 AV betalen bij aanvang van de verhuurtermijn een borg per bankoverschrijving. Contante betaling is dan niet mogelijk.
 • De borg bedraagt €200,- tenzij schriftelijk een ander borgbedrag is overeengekomen.
 • De borg kan eventueel tijdens het ophalen van de apparatuur ten kantore van March21 worden overgemaakt d.m.v. online bankieren.
 • De borg wordt geretourneerd nadat het gehuurde door huurder na gebruik zonder schade en binnen de verhuurtermijn is teruggebracht.
 • De borg wordt verrekend met de openstaande huurbedragen.
 • Als het huurbedrag hoger is dan de borg, dan geldt de hoogte van het huurbedrag als borg.
 • Voor (volle) geheugenkaarten en vergeten statiefplaatjes die later terugkomen dan is afgesproken, moet op nieuw een aparte borg worden betaald ter hoogte van de nieuwwaarde van de items. Als deze items vervolgens niet binnen 2 werkdagen alsnog bij March21 binnen zijn gekomen, wordt deze borg gebruikt om de items te vervangen.

SCHADE EN VERLIES
 • Het gehuurde is verzekerd tegen val-en stootschade met een eigen risico van €250,- . Dus eventuele reparatiekosten tot €250,- die het gevolg zijn van val-en stootschade aangebracht aan het gehuurde door de huurder worden door de verhuurder aan de huurder in rekening gebracht.
 • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik is niet verzekerd, reparatiekosten van dit soort schade zijn volledig voor rekening van de huurder.
 • Het gehuurde is niet verzekerd tegen verlies of diefstal. Verlies van het gehuurde a.g.v. diefstal, verduistering of anderszins zijn voor rekening van de huurder.
 • Voor het gehuurde dat niet wordt geretourneerd binnen 24 uur na het verstrijken van de verhuurtermijn wordt door de verhuurder de nieuwprijs in rekening gebracht en verliest de huurder de borg.
 • Bij het niet tijdig betalen van deze vervangingskosten en de openstaande factuur door de huurder wordt een gerechtelijke deurwaarder ingeschakeld. De hoge gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die hierbij komen zijn voor rekening van de huurder. Als wordt gekozen voor een betaling in termijnen komen daar wettelijke rentekosten bij.

TE LAAT TERUGBRENGEN EN DERDE PARTIJEN
 • Bij het te laat terugbrengen (maar binnen 24 uur) van het gehuurde zonder de verhuurder van te voren per email (via andre@march21.nl) of per sms (via telefoonnummer +31641512846) op de hoogte te stellen, worden de standaard daghuurprijzen in rekening gebracht voor de extra dag, vermeerderd met 50% van het borgbedrag.
 • Het gehuurde mag niet buiten Nederland worden gebracht.
 • Het gehuurde mag niet aan derden worden verhuurd, uitgeleend of ter bewaring gegeven.

IDENTIFICATIE
 • Huurder identificeert zich met een geldig Nederlands identiteitsbewijs (origineel, geen print of kopie).
 • Voor verificatie van het woonadres dient de huurder een KvK-nummer (op naam van de verhuurder) óf een recent (niet ouder dan 2 maanden) en origineel bankafschrift te overleggen (origineel, geen print of kopie).
 • Een postbusnummer geldt niet als adres.
 • Alternatieve documenten om het huidige woonadres van de huurder te verifiëren gelden alleen na overleg met de verhuurder, en dienen nooit ouder te zijn dan 2 maanden.
 • March21 AV voert bij nieuwe huurders een antecendentenonderzoek uit. Bij twijfel over de intenties van de huurder, zijn of haar identiteit en woonadres behoudt March21 AV zich het recht toe nieuwe huurders te weigeren of aanvullende gegevens te vragen, en pro-actief informatie door te spelen aan politie en justitie.
 • Huurder dient vóór gebruik de voorwaarden te ondertekenen en na gebruik te tekenen voor ontvangst van de restant van de borg.

BIJ OPLICHTING
 • Als al vóór het ophalen van de apparatuur een gegronde vermoeden bestaat van oplichting, óf de huurder als oplichter bekend staat bij andere verhuurders of derde partijen, óf als er een vermoeden bestaat dat de huurder bewust of onbewust samenwerkt met een oplichter, wordt bij het ophalen van de apparatuur - pro-actief en zonder daarbij de huurder op de hoogte te stellen - samengewerkt met gedupeerde verhuurbedrijven, en de politie ingeschakeld.
 • Bij vermissing of diefstal doet March21 AV altijd aangifte tegen de huurder, en schakelt zij bij wanbetaling van de vervangende apparatuur altijd een gerechtelijke deurwaarder in.